Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy för Kävlinge Amatörteaterförening, samt policy gällande sexuella trakasserier.

Föreningen, som bedrivs som en ideell förening, skall inta en tydlig ställning gentemot  droger. Föreningen ska verka för att medlemmarna informeras om innehållet i antagen alkohol- och  drogpolicy. 

Föreningens policy innebär:
  • Att verksamhet i föreningens regi skall vara alkohol- och drogfri
  • Att rökning inte får ske inomhus i samband med föreningens verksamhet doping och narkotikahantering är förbjudet enligt lag varför det helt förkastas att då fester arrangeras får alkohol intas under ordnade former av myndiga personer att alla former av sexuella trakasserier är förbjudna.
Policyn innebär för styrelsen:
  • Att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens  drogpolicy 
  • Att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs 
  • Att det vid styrelsemöte ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger
Så här skall föreningen agera när den antagna policyn inte efterlevs:

Ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet. Om någon medlem brutit  mot alkohol- eller droghantering eller utsatt någon för sexuella trakasserier som är  förbjudna enligt lag, skall polisanmälan upprättas.

Så här skall föreningen agera för att antagen policy skall bli känd hos alla medlemmar:

Information skall finnas på föreningens hemsida.

Ovan drogpolicy har presenterats och antagits på styrelsemötet den 25 mars 2021.